You are here:  / Blog / Zakres informacji, które należy uwzględnić w planie zarządzania nieruchomością

Zakres informacji, które należy uwzględnić w planie zarządzania nieruchomością

Zakres informacji, które należy uwzględnić w planie zarządzania nieruchomością:

Strona tytułowa powinna zawierać nazwę i adres nieruchomości, zdjęcie frontowej strony nieruchomości, dane dotyczące działki gruntu, dane właściciela i użytkownika wieczystego oraz dane osobowe autorów opracowania i datę opracowania planu.
Spis treści zawiera listę tytułów wszystkich rozdziałów i podrozdziałów planu z odpowiadającymi im numerami stron.
Wstęp określa cele opracowania planu i oczekiwania właściciela, w tym przesłanki, które doprowadziły do podjęcia decyzji o opracowaniu planu oraz cele klienta – właściciela, dotychczasowego administratora lub zarządzającego.
Podstawowe informacje o nieruchomości powinny obejmować stan prawny oraz dane właścicieli; wielkość, kształt i topografię gruntu; lokalizację budynków i budowli – najlepiej załącznik w postaci mapy; dostępność do nieruchomości; opis stanu technicznego i funkcjonalnego budynków i budowli; opis stanu uzbrojenia technicznego gruntu; stan, zawartość i miejsce przechowywania dokumentacji technicznej; ograniczenia, co do wykorzystania terenu; opis stanu technicznego i funkcjonalnego terenów ogólnie dostępnych; specyfikację usług dodatkowych prowadzonych na terenie nieruchomości; niezbędne inwestycje, remonty i modernizacje; szczegółowy opis sposobu zarządzania nieruchomością.
Analiza rynku nieruchomości składa się z charakterystyki parametrów i trendów dla rynku odpowiedniego dla tego typu nieruchomości; danych dotyczących badania zmian upodobań klientów; analizy czynników socjalnych, demograficznych, socjologicznych, politycznych, gospodarczych, ekonomicznych; analizy dotychczasowej pozycji rynkowej nieruchomości; opisu sąsiedztwa w porównaniu z analizowana nieruchomością; specyfikacji i analizy nieruchomości konkurencyjnych; opisu dostępności komunikacyjnej; analizy porównawczej podobnych nieruchomości – do analizy należy wybrać atrybuty mające największy wpływ na pozytywne decyzje klientów, w tym poziom cen lub czynszów; porównawczej analizy zarządców istniejących na danym rynku i ich oceny; prognozy rozwoju oraz istnienia na rynku analizowanego typu nieruchomości.
Bieżąca analiza finansowa powinna zawierać opis nieruchomości jako jednostki finansowej, ze specyfikacją wpływów i kosztów; analizę możliwości wzrostu dochodów i ograniczenia kosztów, oraz budżet operacyjny za minimum trzy lata ubiegłe, obliczony w ściśle określonych sposób; sposób finansowania kosztów w analizowanym okresie, zadłużenie finansowe nieruchomości, potencjalne źródła finansowania, określenie wartości nieruchomości, sposób obliczenia stopy kapitalizacji i stopy dyskonta, oraz wszystkie inne dane mające wpływ na sytuacje finansową nieruchomości.
Analiza strategiczna powinna składać się analizy silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, zawierającej ocenę zagrożeń i szans rynkowych w danym segmencie rynku nieruchomości, ocenę uwarunkować sukcesów i porażek podobnych nieruchomości oraz określenie wariantów do analizy.
Ocena wariantów polega na omówieniu przesłanek, które były podstawą do rozważania poszczególnych wariantów; charakterystyce wariantów możliwych do zastosowania (zawsze jednym z wariantów powinno być pozostawienie nieruchomości bez zmian); opisie postępowania w każdym z wariantów oraz specyfikację zamierzeń do realizacji; porównaniu celów klienta ze strategią wariantów; opracowanie budżetu operacyjnego na minimum trzy lata dla każdego wariantu; opracowania tabel obsługi kredytu, jeżeli taki wariant przyjęto; obliczenie kształtowania się przepływów pieniężnych dla wariantów; obliczenie bieżącej wartości netto; wewnętrznej stopy zwrotu; analizie porównawczej w układzie tabelarycznym uzyskanych wyników i rekomendacji jednego z wariantów.
Plan realizacji wskazanego wariantu powinien zawierać zagrożenia realizacji planu; ewentualne drogi wyjścia z zagrożeń; zalecenia działania dla zarządcy oraz harmonogram prac inwestycyjno – modernizacyjnych.
Podsumowanie planu powinno zawierać cele klienta; niezbędne inwestycje, modernizacje i remonty; szacunkowe koszty nakładów; wnioski z analizy rynku; wnioski z analizy finansowej rozpatrywane warianty oraz rekomendacje. W tej części należy lapidarnie i jak najbardziej syntetycznie przedstawić istotne informacje z podstawowego planu zarządzania. Podsumowanie planu należy zakończyć zdaniem zachęcającym do głębszego wniknięcia w opracowany plan.
W załącznikach umieszczamy wszystkie istotne dla planu dokumenty, mapy, dokumentację fotograficzną, umowy, rysunki, formularze, plany, fotografie, itp.