Informacja jesień

WŁAŚCICIELE I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI  !!!!!!

 W związku z okresem jesienno – zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych – budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i innych o obowiązku i potrzebie dla bezpieczeństwa zdrowia i życia sprawdzenia stanu technicznego w szczególności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wynikających z art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 443 )

Równocześnie przypominam o obowiązku wykonywania obowiązkowych kontroli okresowych w szczególności sprawdzania stanu technicznego:

Co najmniej raz na 5 lat polegającej na:

  • Sprawdzeniu stanu technicznego (w zakresie konstrukcyjno – budowlanym)
    i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • Sprawdzeniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Co najmniej raz na rok polegającej na:

  • Sprawdzeniu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (np: szczelność zbiornika na nieczystości ciekłe)
  • Sprawdzeniu przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
    i wentylacyjnych)
  • Sprawdzeniu instalacji gazowej

Powyższe kontrole winny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, nadto posiadające aktualny na dzień kontroli wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Protokoły powinny zawierać precyzyjną nazwę i lokalizację obiektu, zakres i termin kontroli, dane i podpis sporządzającego z dołączeniem kserokopii uprawnień.

Usunięcie uszkodzeń: konstrukcji, przewodów kominowych, instalacji gazowych
i elektrycznych, nieszczelności zbiorników na nieczystości ciekłe itp. winno być dokonywane podczas kontroli stanu technicznego sprawności lub bezpośrednio po niej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że w okresie zimowym należy systematycznie usuwać śnieg i lód z dachów likwidując dodatkowe obciążenie, które może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.

POUCZENIE:

Art. 91a. Pb Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny
z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 93 ust 8. Pb Kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust.1 (dot. przeprowadzania powyższych kontroli ) podlega karze grzywny.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Joanna Zymon