Światowe Dni Młodzieży

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce, mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w zarządzanych przez Państwa budynkach, w tym pielgrzymów, zakwaterowanych w nich w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży, prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zasady bezpiecznego użytkowania, w tym m.in.:

 1. właściwy sposób korzystania z instalacji elektrycznej w budynku, w tym zabezpieczenie instalacji odbiorczej w budynku, usytuowanej w miejscu łatwo dostępnym, przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych
 2. bezwzględny zakaz stosowania butli na gaz płynny w przypadku, gdy w budynku znajduje się instalacja gazowa zasilana gazem z sieci gazowej
 3. w przypadku instalacji gazowej zasilanej z butli – przestrzeganie zasad dotyczących poddania instalacji próbie szczelności po jej wymianie lub remoncie (w przypadku instalacji z nieelastycznym przewodem stalowym), lub, przypadku stosowania przewodu elastycznego do połączenia pojedynczego urządzenia gazowego z reduktorem ciśnienia gazu na butli, wymiana przewodu z upływem oznaczonej granicznej daty użytkowania
 4. zapewnienie pełnej sprawności technicznej i użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych, gazowych i przewodów kominowych
 5. w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia w wyniku nieprawidłowego działania instalacji elektrycznej lub gazowej – zaprzestanie użytkowania instalacji, podjęcie właściwych działań zaradczych i niezwłoczne poinformowanie właściwych służb o wystąpieniu zagrożenia
 6. użytkowanie budynków w sposób w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych, w tym:
 • zapewnienie sprawności urządzeń przeciwpożarowych
 • zapewnienie dostępu do gaśnic, miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej oraz wyjść ewakuacyjnych
 • odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic
 • umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru
 • zapewnienie znajomości przez osoby odpowiedzialne zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych, zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie
 • zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych

7. przeszkolenie osób odpowiedzialnych w zakresie umiejscowienia zaworów głównych odcinających media dostarczane do obiektu

8. zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych pomieszczeń technicznych w budynku, piwnic, strychów oraz innych pomieszczeń, nie przewidzianych do użytkowania przez osoby trzecie.

Jednocześnie PINB w Wieliczce zwraca uwagę na konieczność zabezpieczenia elementów, które w przypadku zaistnienia ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne wiatry mogą powodować zagrożenie dla osób i mienia.

Z poważaniem

podpis